Katalog knihovny telčské koleje

Cílem výzkumu bude virtuální propojení existujících svazků se záznamy v historických katalozích i dalších pramenech.


Knihovna byla nedílnou součástí každého jezuitského řádového domu od jeho založení. Mezi nejstaršími akvizicemi telčské knihovny nalezneme také dary od zakladatelky koleje (sign. NŘ, III 536/3). Rozsah i struktura fondu patrně v zásadě odpovídal obvyklé podobě knihoven Tovaryšstva, avšak na průzkum teprve čeká několik velmi dobře dochovaných rukopisných katalogů, které zachycují jak dobu rozkvětu koleje, tak stav v době jejího rušení roku 1773. To stejně jako v jiných případech vedlo k rozptýlení knihovny a patrně i zániku jejího mobiliáře.

Knihy se octly na různých místech a dnes je najdeme ve velkých historických fondech České republiky. Nejrozsáhlejší soubor vlastní Kanonie premonstrátů v Nové Říši. Základní teologická literatura novoříšský fond výrazně obohatila, do něhož bylo koupeno asi 600 svazků v jednotně upravených vazbách, které dodnes umožňují alespoň zčásti rekonstruovat vzhled telčské knihovny. Podle Vladislava Dokoupila (Dějiny moravských klášterních knihoven) pochází z Telče rovněž nejméně pět novoříšských prvotisků, ve sbírce jsou dochovány i rukopisy.

V rámci projektu byly v letech 2017 a 2018 zkatalogizovány telčské knihy v knihovně kanonie premonstrátů v Nové Říši. Jejich záznamy naleznete zde. V současnosti probíhají rešerše především ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci a rozbor dochovaných katalogů. Cílem celého výzkumu pak bude virtuální propojení existujících svazků se záznamy v historických katalozích i dalších pramenech. Poté může proběhnout i fundovaná analýza obsahu telčského knihovního fondu.