3D modely

V rámci projektu jsou vytvářeny digitální 3D modely staveb spjatých s působením jezuitského řádu v Telči.


Současná trojrozměrná počítačová grafika představuje jednu z metod, jak prezentovat dostupné stavy poznání z oborů přírodovědných, technických, avšak taktéž i humanitních formou jednoho aspektu virtuální reality.

V našem případě je tato metoda využívána k prezentaci výsledků komplexně probíhajícího výzkumu hmotného kulturního dědictví. Zpracovávané virtuální modely se zaměřují na architektonické objekty spojené s činností Tovaryšstva Ježíšova v Telči. Podoba vybraných stavebních objektů (bývalá jezuitská kolej a kostel, kostel sv. Jakuba, kostel Matky Boží) je vytvářená na základě recentní formy těchto staveb a na podkladech současné stavebně - technické a fotografické dokumentace.

Potenciál virtuálních modelů bude dále rozvinut zhotovením hypotetických rekonstrukcí staveb, hledajících odpověď na otázky o jejich pravděpodobné podobě za působení Tovaryšstva Ježíšova. Dané hypotetické rekonstrukce vycházejí ze zjištění zaktualizovaných či nově zpracovaných stavebně-historických průzkumů, z komparací s blízkými případovými studiemi a v neposlední řadě i z odborných posouzení. Finální představovaná forma virtuálního 3D modelu dovolí studovat a konfrontovat současný stav s hypotetickou historickou podobou, která by byla bez těchto technických možností jen obtížně představitelná. Tato konfrontace umožní vykročit z ustáleného pohledu na klíčové telčské památky jako na neměnné a uvědomit si jejich historickou proměnu a hodnoty, které pro Telč představují.

Jezuitská kolej a řádový kostel Jména Ježíš

3D modelace současné podoby a hypotetické rekontrukce bývalé jezuitské koleje a kostela Jména Ježíš zde, včetně možnosti zobrazení kostela v řezu.  K historii objektů zde.

Postup zpracování:

  • Současný stav

Výchozím pracovním stavem je 3D model současného stavu bývalé jezuitské koleje, dnešního Univerzitního centra MU Telč, s přilehlým bývalým řádovým kostelem Jména Ježíš, dnes filiálním kostelem.

  • Řez

Odebráním části hmot a konstrukcí kostela Jména Ježíš došlo ve druhé pracovní fázi k vytvoření vizualizace řezu bývalého řádového kostela. Zobrazení demonstruje typický potridentský sakrální prostor a odhaluje i konkrétní strukturu tohoto stavebního typu kostela s přízedními pilíři. Mimo prostoru krypty ukazuje řez vedený zdejším zachovalým historickým krovem ležaté stolice s dvojicí hambálků a podélným vázáním ondřejskými kříži.

  • 18. století

Ve třetí pracovní fázi 3D model vizualizuje pravděpodobnou historickou rekonstrukci telčského řádového domu a kostela Jména Ježíš v jejich historické barevnosti z poloviny 18. století. A konečně představuje hypotetické provedení fyzicky nikdy nerealizované podkroví komory, která byla dovozena na základě stavebních indicií in situ.

 

Více informací poskytnou odborné studie:

Hnilica O., Klíma I., Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči, in: Zprávy památkové péče, 79/2019, číslo 2, s. 134 - 145.

Hnilica O., Klíma I., 3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití, in: Dějiny staveb 2019, Plzeň 2019, s. 053-065.


Animace fotogrametrických modelů soch

Experimentálně došlo ke zpracování virtuálních 3d modelů soch ze souboru Krista na hoře Olivetské ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, pobočka Telč. Autorem soch je František Josef Hamb, cca 1773. Figura Krista je nezvěstná, ostaní jsou uloženy v depozitáři muzea,

Socha sv. Jana ze sousoší Olivetské hory (v současnosti v neutěšeném fyzickém stavu):

fotogrammetrický 3D model sochy Sv. Jana

Druhá realizace socha sv. Petra za sousoší Olivetské hory (nedávno restaurovaná) :

fotogrammetrický 3D model sochy Sv. Petra