3D modely

V rámci projektu jsou vytvářeny digitální 3D modely staveb spjatých s působením jezuitského řádu v Telči.


Současná trojrozměrná počítačová grafika představuje jednu z metod, jak prezentovat dostupné stavy poznání z oborů přírodovědných, technických, avšak taktéž i humanitních formou jednoho aspektu virtuální reality.

V našem případě je tato metoda využívána k prezentaci výsledků komplexně probíhajícího výzkumu hmotného kulturního dědictví. Zpracovávané virtuální modely se zaměřují na architektonické objekty spojené s činností Tovaryšstva Ježíšova v Telči. Podoba vybraných stavebních objektů (bývalá jezuitská kolej a kostel, kostel sv. Jakuba, kostel Matky Boží) je vytvářená na základě recentní formy těchto staveb a na podkladech současné stavebně - technické a fotografické dokumentace.

Potenciál virtuálních modelů bude dále rozvinut zhotovením hypotetických rekonstrukcí staveb, hledajících odpověď na otázky o jejich pravděpodobné podobě za působení Tovaryšstva Ježíšova. Dané hypotetické rekonstrukce vycházejí ze zjištění zaktualizovaných či nově zpracovaných stavebně-historických průzkumů, z komparací s blízkými případovými studiemi a v neposlední řadě i z odborných posouzení. Finální představovaná forma virtuálního 3D modelu dovolí studovat a konfrontovat současný stav s hypotetickou historickou podobou, která by byla bez těchto technických možností jen obtížně představitelná. Tato konfrontace umožní vykročit z ustáleného pohledu na klíčové telčské památky jako na neměnné a uvědomit si jejich historickou proměnu a hodnoty, které pro Telč představují.

Ukázka 3D modelace bývalé jezuitské koleje v Telči: