Publikace

Publikace připravené v rámci projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši


Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter

Sborník Monastica Historia Band 4

Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.)

Sborník přináší celkem 21 studií významných badatelů dějin řeholních institucí ve středoevropském prostoru z České republiky, Polska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Vydání sborníku předcházela konference stejného názvu konaná v Telči v září roku 2018, jejímž tématem byly vazby mezi řádem a jeho mecenáši zejména v městském prostředí v období raného novověku. Široce diskutované téma se promítlo také v obsahu (i objemu) vydané knihy, některé studie pojednávají o zakládání či mecenátu v širších souvislostech, jiné se orientují na detailně rozpracované případy. Příspěvky odkrývají různorodé typy mecenátu v prostředí různých řádů − jezuitů, dominikánů, augustiniánů, cisterciáků, barnabitů, či milosrdných bratrů, z ženských řádů jsou zastoupeny klarisky. Rozsah provedených výzkumů, které kniha vhodnými metodický postupy zpřístupňuje, ji činí cenným příspěvkem k bádání o raně novověkém monasticismu ve střední Evropě.

 

Knihu je možné zakoupit na e-shopu nakladatelství Historického ústavu viz odkaz níže.

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/miscellanea/343-orden-und-stadt-orden-und-ihre-wohltaeter-monastica-historia-band-4.html?search_query=Telc&results=3


Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši 

Katalog výstavy

Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová (edd.) 

Publikace je katalogem závěrečné výstavy projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Spolu s ní si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti život Tovaryšstva Ježíšova v prostředí Telče. Do období raného novověku, nepříliš probádané oblasti městské historie, čtenář nahlédne prostřednicvím úvodních odborných studií a katalogových hesel doplněných bohatým obrazovým materiálem. První část poskytuje informace nejen o dějinách probačního domu, ale i o architektuře, mobiliáři a drobných sakrálních stavbách v Telči a okolí. Následující oddíl zkoumá telčskou jezuitskou komunitu, hospodářské zázemí a zejména fenomén tzv. třetí řádové probace a s ní související misijní činnost. Poslední oddíl reflektuje úlohu jezuitů ve městě při poskytování duchovních služeb, sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, zajišťování vzdělávání či provozování lékárny.

 

Knihu je možné zakoupit na e-shopu Národního památkového ústavu viz odkaz níže.

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/61125-telc-a-jezuite-rad-a-jeho-mecenasi-katalog-vystavy


Knihovna jezuitské koleje v Telči

Katalog výstavy

Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.)

Katalog výstavy Knihovna jezuitské koleje v Telči, která byla připravena v rámci projektu NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši, shromažďuje naše dosavadní poznatky o fungování a obsahu knihovny telčského řádového domu. První část knihy tvoří úvodní studie. První seznamuje čtenáře s předpisy, kterými se jezuité při správě svých knihoven řídili, druhá popisuje dějiny telčské knihovny, třetí sleduje úlohu knihovníků při její správě. Další dva texty přibližují strukturu knižního fondu. Jeden z nich dává nahlédnout do systému katalogizačních skupin a sleduje jejich obsah, druhý vysvětluje, co znamenala četba pro formaci jezuity zejména během tzv. třetí probace, a jak to mohlo ovlivňovat výběr nakupovaných knih. Šestá kapitola se snaží odpovědět na otázku, kde se v koleji knihovna nacházela a jak vypadalo její zařízení. Poslední text stručně nastiňuje osudy knihovny po zrušení řádu a ukazuje možnosti rekonstrukce jejího fondu. Katalogová hesla jsou věnována především vystaveným knihám, které se dnes nacházejí v knihovně novoříšské kanonie, jež v roce 1776 zakoupila nejen více než 600 knih telčských jezuitů, ale i kolejní knihovní nábytek.

 

Knihu je možné zakoupit na e-shopu nakladatelství Historického ústavu viz odkaz níže.

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/miscellanea/382-knihovna-jezuitske-koleje-v-telci-katalog-vystavy.html


Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši

Monografie

Ivana Čornejová, Jiří M. Havlík, Josef Hrdlička a kol.

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém kontextu. Nejširší rámec mu dodávají úvodní texty, věnované jezuitskému řádu či architektuře, kterou zanechal na českém a moravském území, užší pak dějiny města a panství. Organismus řádového sídla žil obklopen telčskými měšťany, členy šlechtických rodů, kteří město a okolní panství v průběhu 16.–18. století vlastnili, faráři z města i okolí a řeholníky jiných řádů. Ti všichni i mnozí další život řeholní komunity ve městě ovlivňovali a naopak ona zasahovala do jejich osudu. Nejedná se o napínavý příběh, plný barvitých událostí, ale spíš o pohled zblízka do celkem poklidných dějin města, panství a řádového domu v průběhu dvou staletí. Vhled přímo dovnitř společenství řeholníků obývajících dům třetí probace čtenáři poskytuje fiktivní líčení jednoho z nich, řádového historika Joanna Millera. Před čtenářem vyvstane plastický a živý historický obraz ze 16.–18. století na ploše malých dějin duchovní komunity, která přímo ovlivňovala život města Telče na jihozápadě Moravy, a umožní mu tak lépe pochopit dějiny lidnaté provincie Tovaryšstva, jež působila na celém území zemí České koruny.

Knihu je možné zakoupit na e-shopu nakladatelství Historického ústavu viz odkaz níže.

http://obchod.hiu.cas.cz/shop/miscellanea/399-telc-a-jezuite-rad-a-jeho-mecenasi-ivana-cornejova-jiri-m-havlik-josef-hrdlicka-a-kol.html