Publikační činnost

Výsledky výzkumu členové týmů představí v odborných studiích v recenzovaných periodikách.


2016

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií, Versions of the Literae Annuae from the House of the Third Probation in Telč between the Years 1656 and 1660. Analysis and Comparison of Copies, Folia Historica Bohemica. 2016, roč. 31, č. 1, s. 87-106, 2016.

Článek ke stažení zde.

 

2017

Markéta Holubová

Lékárna telčské koleje a její správci. Dějiny věd a techniky, No. 3, Vol. L (2017), 174-191.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči. Česká a slovenská farmacie 4/2017, sv. 66, s. 168-176.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu. Zprávy památkové péče 2017, roč. 77, příloha, s. 11-18.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů. Průzkumy památek 1/2018, ročník 25, str. 71–86.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Jiří M. Havlík

Confessarii nobilium - Ordensmitglieder als Beichtväter bei böhmischen Adelsfamilien (16.-18. Jahrhundert)

In: ČERNUŠÁK, Tomáš, Karl KOLLERMANN a Irene RABL. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. Monastica historia, s. 145-177.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hedvika Kuchařová

Milevská farnost v 17. století. Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 112-198.

 

2018

Jana Záškodová

Jezuitský dispenzář se zahradou v Telči. Historie a obraz v dějinách města, Prameny & Studie 62, 2018, s. 101-117.

Článek ke stažení zde.

 

2019

Jarmila Hlaváčková

"Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči", Archivní časopis Roč. 69, č. 2, 2019, s. 140-164.

 

2019

Jarmila Hlaváčková

"In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století, in: Historica Olomucensia 56, 2019, s. 33-58.

 

2019

Kateřina Bobková - Valentová

"Tzv. supplementa historiae – opomíjený pramen k dějinám jezuitského řádu?", Folia Historica Bohemica 34, č.2, 2019, s. 349-367.

 

2019

Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.)

"Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter", Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019.

Jednotlivé příspěvky:

Ivana Čornejová

Von wem, wann und wo wurden Ordenshäuser der Jesuiten gegründet? Eine Motivations- und Ortssuche, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 12-24.

Josef Hrdlička

Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 25-52.

Petra Oulíková

Die Sternberger – Mäzene der Jesuiten in der Prager Neustadt, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 79-95.

Kateřina Bobková-Valentová - Jarmila Hlaváčková

Der Kelch des Jesuiten Franciscus Swoboda aus Teltsch oder vom Mäzenatentum einer Teltscher Familie, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 113-138.

Ondřej Hnilica - Anna Hamrlová - Klára Zářecká

Architektur und Mobiliar der Gesellschaft Jesu in Teltsch (Telč) als Reflexion der Vision der Stifterin in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 139-171.

Michaela Ramešová

Das Fest der hl. Margaretha in Teltsch (Telč) – Gestalt und Akteure, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 172-185.

Jiří M. Havlík

Das Buch „Praecellens viduarum speculum“ von Bartolomäus Christelius, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 186-212.

 

2019

Ondřej Hnilica, Ivan Klíma

"Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči", Zprávy památkové péče, ročník 79, 2019, číslo 2, Materiálie, studie, Ondřej Hnilica; Ivan Klíma s. 134 - 145.

 

2019

Klára Zářecká, Ondřej Hnilica, Anna Hamrlová

"Der regionale Wallfahrtort Kninitz", Sakralisierung der Landschaft. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2019, s. 240 - 253. Článek je německou jazykovou mutací odborné studie "Regionální poutní místo Knínice"

 

2019

Klára Zářecká, Ondřej Hnilica, Anna Hamrlová

"Regionální poutní místo Knínice", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 9 - 28. Článek je českou jazykovou mutací odborné studie "Der regionale Wallfahrtort Kninitz", která vychází ze stejnojmeného příspěvku předneseného na konferenci Die Sakralisierung der Landschaft 11. - 13. října 2017.

 

2019

Anna Hamrlová

"Jezuitský mobilář kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 31 - 43.

 

2019

Ondřej Hnilica

"Tváře Františky hraběnky Slavatové", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 45 - 64.

 

2019

Ondřej Hnilica, Ivan Klíma

"3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití", Dějiny staveb 2019, Plzeň 2019, s. 053-065.

 

2019

Anna Hamrlová

"Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce", UMĚNÍ ART 4 LXVII 2019, s. 333–342.

 

2020

Hnilica Ondřej, Sekanina Adam

"Sochařská galerie Na dlážkách v Telči", Zprávy památkové péče, roč. 80, č. 1, 2020, s. 76-88.

 

2020

Hnilica Ondřej, Hnilicová Petra

"Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů", Historická geografie, roč. 46, č. 20, 2020, s. 231-257.

 

2020 katalogy

Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová (edd.) 

"Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši", Katalog výstavy, Telč 2020.

 

Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová (edd.) 

"Knihovna jezuitské koleje v Telči", Praha 2020.

 

Ivana Čornejová, Jiří M. Havlík, Josef Hrdlička a kol. 

"Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši", Praha 2020.

 

2020

Hnilica Ondřej, Zářecká Klára

"Kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích", Průzkumy památek, XXVII, č. 2, 2020, s. 105-118.

Článek ke stažení zde

 

Připravujeme:

Michaela Ramešová, Štěpán Valecký, Kateřina Bobková-Valentová 

"Literae annuae a jejich zobrazení života jezuitů v Telči", Praha 2021.