Publikační činnost

Výsledky výzkumu členové týmů představí v odborných studiích v recenzovaných periodikách.


2016

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

Vztahy variant literae annuae domu třetí probace v Telči v letech 1656-1660. Analýza a komparace kopií, Folia Historica Bohemica., roč. 31, č. 1, 2016, s. 87-106.

Článek ke stažení zde.

 

2017

Markéta Holubová

Lékárna telčské koleje a její správci. Dějiny věd a techniky, roč. L, č.. 3, Vol. L , 2017, 174-191.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telči. Česká a slovenská farmacie, sv. 66, č. 4, 2017, s. 168-176.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Repositoria jezuitské lékárny v Telči: Nástin uměleckohistorického kontextu. Zprávy památkové péče, roč. 77, příloha, 2017, s. 11-18.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hamrlová Anna

Calices arte et pretio exquisitos: Liturgické stříbro kostela Jména Ježíš v Telči z pohledu kostelních inventářů a účtů. Průzkumy památek, roč. 25, č. 1, 2018, str. 71–86.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Jiří M. Havlík

Confessarii nobilium - Ordensmitglieder als Beichtväter bei böhmischen Adelsfamilien (16.-18. Jahrhundert)

In: ČERNUŠÁK, Tomáš, Karl KOLLERMANN a Irene RABL. Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit: Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018. Monastica historia, s. 145-177.

Článek ke stažení zde.

 

2018

Hedvika Kuchařová

Milevská farnost v 17. století. Jihočeský sborník historický 87, 2018, s. 112-198.

 

2018

Jana Záškodová

Jezuitský dispenzář se zahradou v Telči. Historie a obraz v dějinách města, Prameny & Studie 62, 2018, s. 101-117.

Článek ke stažení zde.

 

2019

Jarmila Hlaváčková

"Rekonstrukce archivu jezuitského domu třetí probace v Telči", Archivní časopis Roč. 69, č. 2, 2019, s. 140-164.

 

2019

Jarmila Hlaváčková

"In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století, Historica Olomucensia, roč.  56, 2019, s. 33-58.

 

2019

Kateřina Bobková - Valentová

"Tzv. supplementa historiae – opomíjený pramen k dějinám jezuitského řádu?", Folia Historica Bohemica, roč. 34, č.2, 2019, s. 349-367.

 

2019

Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.)

"Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter", Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019.

Jednotlivé příspěvky:

Ivana Čornejová

Von wem, wann und wo wurden Ordenshäuser der Jesuiten gegründet? Eine Motivations- und Ortssuche, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 12-24.

Josef Hrdlička

Schwierige Anfänge. Die Jesuiten in Böhmisch Krumau, Komotau und Neuhaus vor 1618, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 25-52.

Petra Oulíková

Die Sternberger – Mäzene der Jesuiten in der Prager Neustadt, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 79-95.

Kateřina Bobková-Valentová - Jarmila Hlaváčková

Der Kelch des Jesuiten Franciscus Swoboda aus Teltsch oder vom Mäzenatentum einer Teltscher Familie, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 113-138.

Ondřej Hnilica - Anna Hamrlová - Klára Zářecká

Architektur und Mobiliar der Gesellschaft Jesu in Teltsch (Telč) als Reflexion der Vision der Stifterin in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 139-171.

Michaela Ramešová

Das Fest der hl. Margaretha in Teltsch (Telč) – Gestalt und Akteure, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 172-185.

Jiří M. Havlík

Das Buch „Praecellens viduarum speculum“ von Bartolomäus Christelius, in: Jiří M. Havlík - Jarmila Hlaváčková - Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha - St. Pölten 2019, s. 186-212.

 

2019

Ondřej Hnilica, Ivan Klíma

"Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči", Zprávy památkové péče, roč. 79, č. 2, 2019, číslo 2, s. 134 - 145.

 

2019

Klára Zářecká, Ondřej Hnilica, Anna Hamrlová

"Der regionale Wallfahrtort Kninitz", Sakralisierung der Landschaft. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2019, s. 240 - 253. Článek je německou jazykovou mutací odborné studie "Regionální poutní místo Knínice"

 

2019

Klára Zářecká, Ondřej Hnilica, Anna Hamrlová

"Regionální poutní místo Knínice", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 9 - 28. Článek je českou jazykovou mutací odborné studie "Der regionale Wallfahrtort Kninitz", která vychází ze stejnojmeného příspěvku předneseného na konferenci Die Sakralisierung der Landschaft 11. - 13. října 2017.

 

2019

Anna Hamrlová

"Jezuitský mobilář kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 31 - 43.

 

2019

Ondřej Hnilica

"Tváře Františky hraběnky Slavatové", Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IX/2017-2018, s. 45 - 64.

 

2019

Ondřej Hnilica, Ivan Klíma

"3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití", Dějiny staveb 2019, Plzeň 2019, s. 53-65.

 

2019

Anna Hamrlová

"Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce", UMĚNÍ ART roč, LXVII, č. 4, 2019, s. 333–342.

 

2019

Ivana Čornejová

"Saint Ignacius of Loyola, Patron Saint of Expectants Mother", in: Marie Škarpová et al., Patron Saints and Saintly patronage in early modern Central Europe, 2019, s. 85–95.

 

2020

Ivana Čornejová

"Don Martin Hoeff Huerta, klatovský dobrodinec se špatnou pověstí", in: Miscellaneae nejen balbínovská, Barokní jezuitské Klatovy 2018, 2019 - sborník,  2020, s. 57–65.

 

2020

Hnilica Ondřej, Sekanina Adam

"Sochařská galerie Na dlážkách v Telči", Zprávy památkové péče, roč. 80, č. 1, 2020, s. 76-88.

 

2020

Hnilica Ondřej, Hnilicová Petra

"Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů", Historická geografie, roč. 46, č. 2, 2020, s. 231-257.

 

2020 katalogy

Kateřina Bobková-Valentová, Petra Hnilicová (edd.) 

"Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši", Katalog výstavy, Telč 2020.

 

Kateřina Bobková-Valentová, Jarmila Hlaváčková, Hedvika Kuchařová (edd.) 

"Knihovna jezuitské koleje v Telči", Praha 2020.

 

Ivana Čornejová, Jiří M. Havlík, Josef Hrdlička a kol. 

"Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši", Praha 2020.

 

2020

Hnilica Ondřej, Zářecká Klára

"Kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích", Průzkumy památek, roč. XXVII, č. 2, 2020, s. 105-118.

Článek ke stažení zde

 

2020

Ramešová Michaela

"Ostatky sv. Markéty v Telči", Jihočeský sborník historický, roč. 89, 2020, s. 25-42.

 

2020

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

"Jezuitské misie z Telče na sever Čech ve druhé polovině 17. století", Fontes Nissae, roč. 21,č. 2, 2020, s. 16-26.

 

2020

Ramešová Michaela, Valecký Štěpán

"Autoři výročních zpráv jesuitské koleje v Telči v 17. století", Theatrum historiae, roč.26, č. 1, 2020, s. 111-135.

 

2021

Hrdlička Josef

"Náboženské poměry v Telči v letech 1550-1650", Vlastivědný věstník moravský, roč. LXXIII, č. 1-2, 2021, s. 93-107.

 

2021

Hlaváčková Jarmila

„V žebravém obvodu nám od představených určeném“ Zdroje obživy a pastorační služba konventu františkánů v Dačicích v 17. a 18. století, Studia theologica, roč.23, č. 1, 2021, s. 111-134.

Článek ke stažení zde

 

2021

Oulíková Petra

"Poznámka k hlavnímu oltáři v kostele Jména Ježíš v Telči", Folia historica Bohemica, roč. 35, č. 2, 2021, s. 243-260.

 

2022

Kateřina Bobková-Valentová - Jiří M. Havlík - Zdeněk Hojda (Ed.)

"AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux", Univerzita Karlova, Praha 2022.

Jednotlivé příspěvky:

Martin Bažil - Kateřina Bobková-Valentová

Vocatio ad socium Jesu aneb Jak se z Kristiána Rudolffa stal Christianus Rudolphi, in: "AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux", Univerzita Karlova, Praha 2022., s. 151-171.

 

Jarmila Hlaváčková

"Skutečně obětuji, dávám, daruji a odevzdávám". Mecenáška telčské jezuitské koleje Justýna Barbora de Gregorio, rozená Kapetová, in: "AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux", Univerzita Karlova, Praha 2022., s. 281-289.

 

Jiří M. Havlík

Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo. Několik nesmělých poznámek historika k jednomu románu, in: "AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux", Univerzita Karlova, Praha 2022., s. 317-325.

 

Hedvika Kuchařová

Katalogy knihovny koleje a domu třetí probace v Telči, in: "AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux", Univerzita Karlova, Praha 2022., s. 379-395.

 

Připravuje se:

Michaela Ramešová, Štěpán Valecký, Kateřina Bobková-Valentová 

"Literae annuae a jejich zobrazení života jezuitů v Telči", Praha 202?.