"In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století

Odborná studie.


"In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století

Publikační činnost týmu projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši se rozšířila o další studii Jarmily Hlaváčkové s názvem "In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století.

Studie přináší na základě excerpce výročních zpráv přehled celebrantů a kazatelů, kteří byli pozváni na oslavy svátku sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského do Telče (jezuitského kostela Jména Ježíš), za léta 1700‒1740. Věnuje se oslavám svátku, tak jak probíhal v domě třetí probace, kde se jezuité připravovali na složení definitivních slibů a kde, jak předpokládáme, mohl být kult jezuitských svatých ještě živější než v ostatních kolejích. Článek ukazuje, že obě dvě služby – kazatele i celebranta slavné mše – zadávali rektoři koleje zpravidla jiným osobám než kněžím vlastní komunity. Na základě identifikace těchto pozvaných osob jsou formulovány následující závěry: jen mimořádně kázali na svátky řádových světců domácí jezuité, pokud tomu tak bylo, pak spíše na svátek Františka Xaverského; kázání jezuité nejčastěji svěřovali kněžím z okruhu vlastních patronátních far, jako druzí přicházeli na řadu mendikantští řeholníci. Jako celebranty si zvali nejčastěji představené novoříšské kanonie či děkany z blízkého okolí. Tím docílili, že oslavy probíhaly podle představ představených koleje. Koleji „podřízení“ duchovní zcela jistě kázali podle představ jezuitů. Navíc si zde patroni ověřili jejich schopnosti i loajalitu. Opat či probošt z kanonie v Nové Říši díky svému úřadu nepochybně přispěli k lesku celé slavnosti.

 

"In Societatem affectu". Celebranti a kazatelé na jezuitských slavnostech v Telči v první polovině 18. století, in: Historica Olomucensia 56, 2019, s. 33-58.

Další publikační činnost zde.

Vloženo Od
Tags: článek