Jezuitská kolej

Zdejší kolejí, která sloužila také jako tzv. dům třetí probace, prošli mimo jiné Augustin Strobach či Antonín Koniáš.

Jezuitská kolej
Vznik: 1651-1654
Poloha: Telč

Iniciativa hluboce nábožensky založené hraběnky Františky Slavatové přispěla k tomu, že požádala olomouckého biskupa o dovolení zřídit v Telči kolej Tovaryšstva Ježíšova. Pro stavbu koleje, která se uskutečnila v letech 1651-1654, byly u zámku vykoupeny pozemky, na nichž dříve stály stará budova fary, školy a dva domy se zahradami.

Trojkřídlý objekt koleje s pomyslným čtvrtým křídlem, jež ve skutečnosti substituuje kostel Jména Ježíš, vytváří kvadraturu s vnitřním dvorem a ambitem. Bohatá vnitřní stavební struktura odrážela vnitřní potřeby členů jezuitského řádu a zahrnovala např. kapli sv. Anny, lékárnu a tiskárnu. Zdejší kolej sloužila také jako tzv. dům třetí probace, což lze zjednodušeně vysvětlit jako prodloužení noviciátu se zaměřením ke specifické průpravě adeptů pro misijní službu. V interiéru koleje se dochovala křížová klenba a obnovený sklepní barokní sál.

Současná podoba fasád koleje co do okenních otvorů se skládá z dvojic sdružených oken. Fasády ve dvorní části jsou jednoduché, bez členění, pouze s průhledy do arkád. Uliční fasády jsou členěny štukovými bosážemi a korunovou římsou. Secesní atikový nástavec z roku 1907 posazený nad celou délkou severního průčelí se skládá ze tří „štítů“ oddělených zdvojenými sloupky s nadstavci. Uprostřed každého vlnovkou zakončeného štítu se nachází okénko oválného tvaru. Západní průčelí převyšuje další secesní atikový nástavec ve formě gradující stěny a zakončený organicky tvarovanou špicí. Z období, kdy probíhaly secesní úpravy objektu, pochází také figurální sgrafito od Antonína Hübschmanna s ikonografií: Jana Ámose Komenského a Založení města Telče Přemyslem Otakarem II. Původním prvkem fasády je vstupní raně barokní portál, který je zakončen polokruhovým nadpražím a po celém obvodu zdoben diamantováním. Nad vstupním portálem se nachází římsa s ozdobnou kartuší a letopočtem 1654.

Zajímavostí je, že zdejší třetí probaci absolvovala většina ze zámořských misionářů, kteří v Telči získávali patřičné dovednosti a znalosti nutné pro výkon svého budoucího náročného povolání. Za všechny lze uvést alespoň jméno Augustina Strobacha, který působil jako misionář na Mariánských ostrovech v západním Pacifiku, kde také zahynul mučednickou smrtí. Třetí probací zde prošel i jezuitský kněz Antonín Koniáš.

Po zrušení jezuitského řádu (1773) byla v areálu koleje zřízena kasárna (1777) a později škola (1887) a část prostor využívalo městské muzeum (1891).

 

3D modelace objektů bývalé jezuistké koleje a řádového kostela Jména Ježíš v Telči v jich současné podobě i v podobě hypotetické rekontrukce, včetně pohledu v řezu zde.

Katalog památek