Kostel sv. Anny a přilehlý hřbitov

Stavbu raně barokního hřbitovního kostela sv. Anny iniciovali sami jezuité.

Kostel sv. Anny a přilehlý hřbitov
Vznik: Druhá polovina 17. století
Poloha: Telč
Druh: Kostel

Podnět k založení nového hřbitova s kostelem sv. Anny dali sami jezuité, neboť starý hřbitov u farního kostela sv. Jakuba bránil zamýšlenému rozšíření jezuitského areálu budovaného v jeho blízkosti. Kapacita starého hřbitova byla v té době již stejně nedostačující. Po roce 1672 se jezuité dohodli s městskými radními na přemístění hřbitova na tehdejší telčské předměstí na mírnou vyvýšeninu nad jižním břehem Štěpnického rybníka. Za tímto účelem zde v roce 1697 zakoupila hraběnka Františka Slavatová zahradu. Hřbitovní kostel sv. Anny nechal na tomto pozemku postavit až dědic telčského panství František Antonín Lichtenstein-Kastelkorn. Realizací stavby byl pověřen stavitel vlašského původu Antonio Scotti.

Raně barokní kostel sv. Anny je příkladem jednoduché síňové stavby s vtaženými vnitřními pilíři a pravoúhlým presbytářem. K němu je při severní straně přistavěna sakristie s přilehlým schodištěm. Vnitřek kostela prosvětluje soubor oken s polokruhovým nadpražím. Fasádu kostela charakterizuje vysoký pilastrový řád. Frontální západní průčelí završuje vysoký trojúhelný nástavec zdobený štukovým ornamentem. Kromě vstupu s kamenným ostěním a supraportou člení západní průčelí dvě dvojice nik. Ve spodních nikách vedle dveří jsou umístěny sochy sv. Mikuláše (nalevo) a sv. Valentina (vpravo), jejichž autorem je sochař a řezbář David Lipart. Sedlovou střechu pokrytou šindelem vynáší z větší části původní barokní krov. Na hřebeni střechy nad východní částí kostelní lodi je posazena sanktusníková věžička.

Z mobiliáře kostela stojí za zmínku obraz na hlavním oltáři s patronkou kostela pravděpodobně od vídeňského malíře Antona Rondeza z roku 1720. Pozoruhodné jsou čtyři postranní oltáře, které do kostela sv. Anny byly přeneseny ze zrušeného kostela sv. Ducha v centru města. Na epištolní straně se nachází oltář sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa. Na evangelijní straně jsou to oltáře sv. Barbory a P. Marie Sedmibolestné.

Katalog památek