Partneři

Na projektu spolupracují Historický ústav Akademie věd České republiky, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky.


Partneři projektu

Historický ústav Akademie věd České republiky http://www.hiu.cas.cz/cs/

Historický ústav je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských institucí. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých a obecných dějin. Patří k předním světovým výzkumným pracovištím, která se zabývají systematicky minulostí českého/československého státu v celém rozsahu jeho historické existence, a soustřeďuje na svých pracovištích v Praze, Brně a Českých Budějovicích řadu vynikajících oborových specialistů. Odborná reflexe minulosti a role historické vědy při uchování národní paměti a formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu tvoří nepostradatelnou součást civilizované společnosti, přispívá k rozvíjení jejích pozitivních hodnotových norem a prostřednictvím analytických a kritických diskursů poskytuje odborné i širší veřejnosti potřebnou zpětnou vazbu

Národní památkový ústav https://www.npu.cz/cs/uop-telc

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Odborníci z Národního památkového ústavu se na základě rozhodnutí ministra kultury ČR kromě své hlavní činnosti věnují vědecké práci a provádějí základní a aplikovaný výzkum. Věnují se širokému spektru vědeckých témat v oblasti historie, dějin umění, archeologie apod., při jejichž zpracování mohou těžit jak ze znalostí získaných v terénu při péči o památky, tak z usnadněného přístupu k autentickému materiálu a z fungující mezioborové spolupráce.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky http://www.itam.cas.cz/

Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti.
Výzkum je zaměřen rovněž na rozvoj nových metod diagnostiky a hodnocení stavebních materiálů a konstrukcí a na problémy spojené se záchranou a zachováním historických budov a sídel.
Od r. 2000 byl ústav podporován EC jako Centrum Excelence prostřednictvím projektu ARCCHIP, který je zaměřen na interdisciplinární výzkum problémů kulturního dědictví (Advanced Research Centre for the Cultural Heritage Interdisciplinary Project).

Tým

Rozdělení vědeckého týmu na tři části zohledňuje jak profilaci jednotlivých pracovišť, tak i badatelský směr jednotlivých členů týmu daný náplní projektu Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Jsou v něm zastoupeni odborníci, kteří se budou snažit postihnout problematiku historie jezuitského řádu v Telči a prozkoumat souvislosti spjaté s fungováním řádu.

  • Mgr. Kateřina Bobková–Valentová, Ph.D. Historický ústav Akademie věd České republiky
  • Mgr. Ing. Ondřej Hnilica, Ph.D., Národní památkový ústav
  • Mgr. Bc. Michaela Ramešová, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky

 

Financování: Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Doba realizace: 2016–2020
Kód: DG16P02M043