Kaple Povýšení sv. Kříže

Ke kapli se na konci 17. století konaly četné a významné zbožné poutě.

Kaple Povýšení sv. Kříže
Poloha: Knínice
Druh: Kaple

Současný chrám Povýšení sv. Kříže v Knínicích, dříve kaple sv. Františka Xaverského, je postaven na základech starší kaple, ke které se na konci 17. století konaly četné a významné zbožné poutě. Podoba původní kaple není známa. Patrně v důsledku bohatých poutí se ve druhém desetiletí 18. století přistupuje k výstavbě nového barokního chrámu dokončeného roku 1717, jak dokládá nápis situovaný na fasádě budovy. Zamýšlení nové stavby je však v korespondenci patrné již od 70. let 17. století. Budova kaple je vystavěna jako jednolodní obdélný prostor sklenutý rovným stropem na fabionech a s věží v severním průčelí. Hlavní fasáda je bohatě zdobena postranními pilastry, nikami i římsami a v jejím vrcholu je usazen dynamicky zvlněný volutový štít. Kartuš uprostřed průčelí vynáší zkratku „A. M. D. G.“ vystihující motto jezuitského řádu jako takového: „K větší slávě Boží“.

Ke chrámu se nezvykle přimyká sýpka, která dříve sloužila jako obytná budova. V interiéru kostela zaujme hlavní oltář sv. Františka Xaverského z doby vzniku stavby provedený v působivém červeném mramorování. Hlavní loď zdobí po stranách dva rokokové oltáře s obrazy Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa dokládající neustálou proměnu chrámového interiéru. K nejstarším dochovaným dílům pak patří oltář sv. Jana Nepomuckého a obraz Panny Marie Karlovské. Zvláštností knínického chrámu je hrob sv. Františka Xaverského situovaný ve výklenku při varhanním kůru. Uvnitř prosklené uzavíratelné skříně je uložena realisticky ztvárněná socha mrtvého těla světce a hlavního patrona zdejšího kostela.

Katalog památek