Kostel Jména Ježíš

Integrální součástí areálu jezuitské koleje je raně barokní kostel Jména Ježíš.

Kostel Jména Ježíš
Vznik: Polovina 17. století
Poloha: Telč
Druh: Kostel

Po uvedení jezuitského řádu do Telče v 50. letech 17. století pod patronátem jejich donátorky hraběnky Františky Slavatové začala výstavba areálu koleje. Její integrální součástí je kostel Jména Ježíš, který uzavírá severovýchodní nároží jezuitské koleje a je netradičně včleněn do jižní uliční čáry náměstí Zachariáše z Hradce svou boční fasádou, kde se také nachází hlavní vstup do kostela rámovaný mohutným kamenným portálem se sloupovou edikulou a nízkým půlkruhovým nástavcem.

Jezuitský kostel Jména Ježíš lze považovat za ukázku raně barokní sakrální architektury, tvořené sálovou dispozicí s přiléhajícími bočními kaplemi bez průchodů s vysokými emporami, kruchtou a mělkým presbyteriem. Jednotlivé kaple jsou odděleny formou tzv. vtažených pilířů. Hlavní loď kostela završují valené klenby s nosnými pasy a lunetami, zatímco boční kaple a empory nad nimi jsou zaklenuty příčně. Podobu vnitřního prostoru dotvářejí dvojice kompozitních pilastrů, římsy a štuková zrcadla na klenbách. V kostele se nachází také krypta, přístupná z nádvoří bývalé jezuitské koleje, kde byli pohřbíváni členové řádu a významní dobrodinci jezuitů.

Severní fasádu kostela, která je rastrována pilastry a korunní římsou, prolamují dvě řady oken. Jak thermová okna ve spodní řadě, tak jednoduchá i sdružená pravoúhlá okna v horní řadě jsou rámována kamenným ostěním. Průčelí kostela je flankováno dvěma hranolovými věžemi s cibulovými báněmi. Ve střední části v úrovni střechy je mezi nimi původně otevřená arkáda. Ta pravděpodobně původně sloužila pro meteorologická pozorování jezuitů, čemuž nasvědčují i velké vikýře osazené ve střeše. Taktéž část průčelí s věžemi je členěno rámováním, avšak v negativní barevnosti oproti uliční fasádě. Stavitelem kostela byl Stefano Perti, jenž s největší pravděpodobností postupoval podle návrhu pražského architekta Jana Dominika Orsiho.

Mezi nejvýznamnější díla mobiliárního vybavení kostela patří hlavní oltář s obrazem adorace Nejsvětějšího Jména Ježíš od Daniela Grana a řezbami od sochaře Václava Kovandy. Další části mobiliáře pocházejí z dílny sochaře Františka Hamba a od malíře Ignáce Raaba.

 

3D modelace objektů bývalé jezuistké koleje a řádového kostela Jména Ježíš v Telči v jich současné podobě i v podobě hypotetické rekontrukce, včetně pohledu v řezu zde.

Katalog památek