Elektronická edice

Elektronická edice výročních zpráv telčské jezuitské koleje představuje jeden z hlavních výstupů projektu.


Tzv. výroční zprávy (literae annuae) patří k nejhojněji dochovaným narativním pramenům řádové provenience v raném novověku, a to přesto že představují zvláštní žánrový typ písemnosti známý pouze z jezuitského řádu. Tyto texty vznikly každoročně ve všech řádových domech a ve více méně závazné struktuře podávaly výkaz činnosti jezuitů v daném místě za poslední rok. Cílem bylo informovat představené v provincii i v řádovém centrum v Římě, ale také spolubratry v provincii.

Pro tyto účely vznikaly tři exempláře těchto zpráv, čtvrtý pak sloužil pro uchovávání paměti v domácí koleji. Byť zrušení řádu přineslo zničení a rozptýlení velké většiny jezuitských písemností, dochovaly se nám úplné řady literae annuae, které už po desetiletí slouží jako základní pramen pro dějiny jednotlivých řádových domů. Pro telčskou kolej se vedle textů v celoprovinciální konvolutech dochoval i kolejní soubor zpráv, který nám dnes do jisté míry nahrazuje ztracenou Historii collegii Telčensis. Cílem výzkumů prováděných v rámci projektu NAKI je pochopení mechanizmu vzniku jednotlivých textů, analýza jejich jazykové podoby i pokus o srovnání s jinými podobnými texty (pro starší dobu volně dochová elogia, pro mladší pak tzv. Supplementa historiae), stranou nezůstává ani snaha po určení autorství jednotlivých textů.

Pro zpřístupnění vybraných textů telčských literae annuae byla zvolena forma eEdice, jejíž podoba vychází z metodiky vytvořené pro Vokabulář webový. Pilotní verze včetně základních principů vyvinuté metodiky bude zveřejněna v průběhu roku 2018.