Elektronická edice

Elektronická edice výročních zpráv telčské jezuitské koleje představuje jeden z hlavních výstupů projektu.


Tzv. výroční zprávy (literae annuae) patří k nejhojněji dochovaným narativním pramenům řádové provenience v raném novověku, a to přesto že představují zvláštní žánrový typ písemnosti známý pouze z jezuitského řádu. Tyto texty vznikly každoročně ve všech řádových domech a ve více méně závazné struktuře podávaly výkaz činnosti jezuitů v daném místě za poslední rok. Cílem bylo informovat představené v provincii i v řádovém centrum v Římě, ale také spolubratry v provincii.

Pro tyto účely vznikaly tři exempláře těchto zpráv, čtvrtý pak sloužil pro uchovávání paměti v domácí koleji. Byť zrušení řádu přineslo zničení a rozptýlení velké většiny jezuitských písemností, dochovaly se nám úplné řady literae annuae, které už po desetiletí slouží jako základní pramen pro dějiny jednotlivých řádových domů. Pro telčskou kolej se vedle textů v celoprovinciální konvolutech dochoval i kolejní soubor zpráv, který nám dnes do jisté míry nahrazuje ztracenou Historii collegii Telčensis. Cílem výzkumů prováděných v rámci projektu NAKI je pochopení mechanizmu vzniku jednotlivých textů, analýza jejich jazykové podoby i pokus o srovnání s jinými podobnými texty (pro starší dobu volně dochová elogia, pro mladší pak tzv. Supplementa historiae), stranou nezůstává ani snaha po určení autorství jednotlivých textů.

Vybrané texty z telčských literae annuae jsou postupně zpřístupňovány on-line. Pro text zprávy za rok 1702 byla zvolena forma úplné textově kritické edice, pro zprávu z roku 1729 komentovaná edice se zjednodušeným textově kritickým aparátem. Edice byla zpracována na základě pokynů Metodiky evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech.